Alumni

Bharat Gautam
Bharat Gautam
Admin and Finance Assistant
Janaki Acharya
Janaki Acharya
Admin and Finance Assistant
Anil BC
Anil BC
Digital Assistant
Anita KC
Anita KC
Research Assistant